Politika privatnosti

Cilj ovog obaveštenja o privatnosti primenjuje se na obradu ličnih podataka koje kompanija „Iceberg salat centar“ doo, Beograd, Surčin, ulica Vinogradska br. 40, PIB 104115474, MB 20095245, (u daljem tekstu: kompanija) kao pokretač web sajta Kluba zdravih navika i online shop-a na spomenutom sajtu, prikuplja o Vama, zašto i  na koji način ih prikuplja i obrađuje, te kako i sa kojim drugim licima ih deli. Politika privatnosti takođe objašnjava prava privatnosti koja imate u pogledu Vaših ličnih podataka i kako i šta možete ostvariti.

Prikupljanje, obrada i čuvanje Vaših podataka vrši se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, pre svega Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti – General Data Protection Regulation (GDPR).

Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo Vas da Politiku privatnosti pročitate zajedno sa Opštim uslovima i Pravilim korišćenja, a sve kako biste se na taj način upoznali sa uslovima, načinom, pravima i obavezama u pogledu korišćenja ONLINE SHOP-A na  web sajtu Kluba zdravih navika, i ličnih podataka koje prikupljamo o Vama.

Kako „Klub zdravih navika“ poseduje ONLINE SHOP – pristupom na ovu web prezentaciju određeni podaci o Vama prilikom posete se automatski beleže i ne spadaju u lične podatke (broj poseta, pregledani i poručeni artikli itd) i njih kompanija ima pravo da koristi u cilju ocene svoje ponude, proizvoda i  poboljšanja same internet prezentacije.

Prihvatanjem ove politike privatnosti dajete saglasnost da kompanija, njeni zaposleni mogu da budu upoznati sa Vašim podacima, u obimu koji je neophodan,  mogu da prikupljaju, obrađuju, međusobno razmenjuju Vaše lične podatke koje navedete u aplikacionoj formi prilikom registracije na web sajtuwww.klubzdravihnavika.rs, a koje podatke će tretirati kao POVERLJIVE INFORMACIJE. Podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo u cilju zaštite legitimnih poslovnih interesa kompanije, poboljšanja usluga kompanije, zaštite interesa svojih korisnika i posetilaca web sajta, očuvavanja bezbednosti korisnika i posetilaca web sajta, i očuvanja javne bezbednosti i javnog interesa, a sve u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Vaše lične podatke kompanija čuva na serverima i u bazama zaštićenim savremenim bezbednosnim tehnologijama. Pravni osnov za obradu ovih podataka predstavlja upravo Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti. Prihvatanjem ove politike privatnosti potvrđujete da ste saglasnost dali dobrovoljno, bez pretnje, prinude i zablude.

Saglasnost za obradu podataka dajete u cilju omogućavanja kompaniji da Vas informiše putem email-a ili sms-a o svim aktualnim novostima u vezi sa ONLINE SHOP-OM na Klubu zdravih navika, pogodnostima koje pružamo, obaveštavanja o akcijama i novim proizvodima.

Obaveštavamo Vas da je davanje podataka o adresi, broju telefona i e-mail adrese, uslov zaključenja ugovora obzirom da bez tih podataka roba Vam ne može biti isporučena.

Imajući u vidu svrhu davanja podataka, podaci će se čuvati tokom postojanja online shopa ili dok ne zatražite njihovo brisanje. Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti u svakom trenutku možete u celosti opozvati ovu izjavu o saglasnosti, dostavljanjem zahteva za opoziv na adresu sedišta kompanije: ul. Vinogradska br. 40, Surčin, Beograd. U slučaju opoziva, obrada Vaših podataka odmah po prijemu zahteva prestaje.

Obaveštavamo Vas da imate pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje  podataka o ličnosti, odnosno da imatepravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka kao i pravo da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, dopune kao I da tim povodom možete dati dodatne izjave.

Vaše pravo je da od rukovaoca zahtevate informaciju o svim gore navedenim pravima, a naročito:

1) o svrsi obrade;
2) o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
3) o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
4) o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
5) o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
6) o pravu da se podnese pritužba Povereniku;
7) dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
8) o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. Zakona,

Takođe je naša obaveza a Vaše pravo da Vas obavestimo ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti a takva povreda da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, te ćete u tom slučaju biti obaveštenio o  1) opis prirode povrede podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena; 2) ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi; 3) opis mogućih posledica povrede; 4) opis mera koje je rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

Saglasnošću sa ovom Politikom privatnosti potvrđujete da ste upoznati sa uslovima, načinom i svrhom obrade i prikupljanja Vaših podataka o ličnosti, od strane kompanije, njenih zaposlenih, te da se podaci mogu koristiti u svrhe kreiranja ponuda ili obaveštenja o proizvodima.

Kompanija se obavezuje da će Vaše lične podatke čuvati do opoziva ove saglasnosti i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br.87/2018).

Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, povrede odredaba ovog zakona i druge poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.  U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.  Pravno lice u slučaju nepoštovanja pravila propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, podleže prekršajnoj odgovornosti.

Politika privatnosti  podložna je promenama, te u slučaju izmena kompanija će Vas obavestiti putem jasno uočljivih obaveštenja na web sajtu www.klubzdravihnavika.rs.