Opšti uslovi i pravila korišćenja VIP kartice Kluba zdravih navika

Pokretač programa lojalnosti Vip kartice Kluba zdravih navika (u daljem tekstu: Vip kartica Kluba zdravih navika) je kompanija „Iceberg salat centar“ doo, Beograd, Surčin, ulica Vinogradska br. 40, PIB 104115474, MB 20095245.

Izdavalac lične Vip kartice Kluba zdravih navika je kompanija „Iceberg salat centar“ doo, Beograd, Surčin, ulica Vinogradska br. 40, PIB 104115474, MB 20095245 (u daljem tekstu: Izdavalac).

1. Kompanija „Iceberg salat centar“ ovim programom svojim lojalnim kupcima i potrošačima, pratiocima Kluba zdravih navika i drugim zainteresovanim fizičkim licima, a koji uz ostvarivanje određenih uslova postaju korisnici Vip kartice Kluba zdravih navika omogućava niz benefita i pogodnosti prilikom kupovine proizvoda ili korišćenja usluga kod partnera kompanije, a o kojima se korisnik u svakom trenutku može informisati na web sajtu: www.klubzdravihnavika.rs

2. Korisnik Vip kartice Kluba zdravih navika može postati punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje putem elektronske prijave na web sajtu: www.klubzdravihnavika.rs popunjavanjem aplikacione forme izdavaocu Vip kartice Kluba zdravih navika stavi na raspolaganje sledeće obavezne podatke: ime i prezime, kućnu adresu, poštanski broj, grad, e-mail adresu i prihvati Opšte uslove i Pravila korišćenja Vip kartice Kluba zdravih navika.

3. Podatke koje korisnik navede u prijavi koriste se isključivo za informisanje korisnika Vip kartice Kluba zdravih navika o novostima, pogodnostima i različitim akcijama u okviru programa, i to samo onih korisnika koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. Korisnik ima pravo da podatke koje je dostavio putem aplikacione forme u svakom trenutku izmeni, kao i da otkaže korišćenje kartice uz povraćaj iste izdavaocu, u formi zahteva na e-mail adresu: info@klubzdravihnavika.comili slanjem zahteva na adresu Vinogradska 40, Surčin. Vip kartica Kluba zdravih navika, po zahtevu korisnika prestaje da važi trenutkom prijema obaveštenja o otkazu i vraćanju kartice izdavaocu.

5. Izdavalac kartice je vlasnik kartice i zadržava pravo da u svakom trenutku promeni Opšte uslove i Pravila korišćenja Vip kartice kluba zdravih navika uz obavezu da o izmenama informiše korisnike postavljanjem obaveštenja na web sajtu: www.klubzdravihnavika.rs, kao i da u svakom trenutku povuče iz upotrebe Vip karticu kluba zdravih navika i prestane sa ovim programom.

6. Vip kartica Kluba zdravih navika nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Vip kartica Kluba zdravih navika sadrži sledeće podatke: ime i prezime korisnika, serijski broj Vip kartice Kluba zdravih navika i bar kod. Izdavalac i partneri Vip kartice Kluba zdravih navika zadržavaju pravo da u svakom trenutku provere identitet donosioca Vip kartice Kluba zdravih navika.

7. Proces izrade lične Vip kartice kluba zdravih navika počinje nakon što se korisnik popunjavanjem aplikacione forme i prihvatanjem Opštih uslova i Pravila korišćenja Vip kartice Kluba zdravih navika registruje. Izrada Vip kartice Kluba zdravih navika će trajati trideset (30) dana od dana registracije korisnika. Vip kartica Kluba zdravih navika će korisniku biti dostavljena na kućnu adresu navedenu u aplikacionoj formi pre čega će korisnik biti kontaktiran. Ukoliko Vip kartica Kluba zdravih navika korisniku ne bude dostavljena u napred navedenom roku, korisnik se može obratiti izdavaocu putem email adrese: info@klubzdravihnavika.com, a radi dobijanja informacije o statusu izrade Vip kartice Kluba zdravih navika.

8. Vip kartica Kluba zdravih navika počinje da važi danom registracije korisnika i važi do dana prestanka ovog programa. Trošak izdavanja Vip kartice Kluba zdravih navika snosi njen izdavalac. Trošak reizdavanja u slučaju gubitka ili krađe Vip kartice Kluba zdravih navika, prvi put snosi izdavalac a svaki sledeći, korisnik.

9. Korisnik je u obavezi da gubitak ili krađu Vip kartice Kluba zdravih navika prijavi izdavaocu na email adresu: info@klubzdravihnavika.com. Zabranjeno je umnožavanje i kopiranje Vip kartice Kluba zdravih navika i isto će biti sankcionisano u skladu sa važećim zakonskim propisima.

10. Pitanja u vezi sa upotrebom, korišćenjem, ostvarivanjem pogodnosti i Opštim pravilima i uslovima korišćenja Vip kartice kluba zdravih navika, kao i reklamacije, korisnik može podneti na email adresu: info@klubzdravihnavika.com.

11. Korisnik Vip kartice Kluba zdravih navika pristaje na Opšte uslove i pravila korišćenja Vip kartice Kluba zdravih navika bez pretnje, prinude, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje prihvatom istih prilikom registracije.

12. Napred navedeni Opšti uslovi i Pravila korišćenja Vip kartice kluba zdravih navika stupaju na snagu dana 01.07.2019. godine i isti važe do donošenja novih.